ኣገዳሰነት ስምዒታዊ ደረት ኣብ ዝምድና

 ብ ብባህርይኡ ማሕበራዊ ጽጋረት (social species) እዩ። ምስ እንስሳ ዘይኰነ፡ ምስ ከምኡ ዝበለ ሰብ ንዝምድና፡ ንርክብ፡ ንምትእስሳር ተፈጢሩ። ልዑል ፈጣሪ ንኹሉ ሰራዊት ምድራን ሰማያትንን ፈጢሩ፡ ንሰብ ካብ ሓመደ ድምሪ ጌሩ፡ …

ዝምድናዊ ብልሒ

ቅድሚ ቅሩብ እዋን ከምዚ ዝበሃል ኣበሃህላ ነይሩ፡ “እንታይ ትፈልጥ ዘይዀነ፤ መን ትፈልጥ እዩ ኣገዳሲ”። ነዚኣ ኣገዳሲ ሓሳብ ቀጸላ ክውስኹላ ምስ ደለዩ ከኣ፡ “መን ትፈልጥ ጥራይ ኣኻሊ ኣይኰነን። ምስቶም ትፈልጦም ብኸመይ ትዋሳእን ትተኣሳሰርን ቀንዲ ረቋሒ ዝምድናታትና እዩ” ብምባል ይእልምቱ። እዚ …

“ቃንዛ” ጽቡቕ ዶ ሕማቕ፧

ርዙዝ ክርስትያን ጸሓፊ ፊሊፕ ያንሰይ፡ ከምዚ ክብል ኣብ መጽሓፉ ጽሒፉ። ብለምጺ (leprosy) ዝፍለጥ ፍሉይ ሕማም ኣሎ። እዚ ለምጺ’ዚ ነቶም ቃንዛ ተቐበልቲ (pain receptors) ወይ ደወል ቃንዛ ኣካላትና ዝዀኑ ወሃዮታት ብምሒር …

ካበይ መጺኺ፧ ናበይ ትኸዲ ኣለኺ፧

ጋር ሰበይቲ ወሰን ኣብርሃም ‘ያ። ብዓልቲ ቤቱ ሳራ ክትወልድ ሰለ ዘይከኣለት፤ ብስምምዕ ካብ ሰራሕተኛ ገዝኦም ዝነበረት ኣጋር ክወልዱ ተሰማሚዖም። ኣጋር ከም ዝጥነሰት ምስ ረኣየ ግና ንእመቤታ ከተቃልላን ከተስተናዕቓን ጀሚራ። እመቤታ …

ስምዒታዊ ዕዳ

ምዒትና ክፋል ማንነትና ‘ዩ። ከም ኩሉ ‘ታይነትና ክንፈልጦን ክንከናኸኖ ይግባእ። ከም ኩሉ ክህሰን፡ ክቆስልን፡ ክጉዳእን ከም ዝኽእል ምርዳእ ካብ ብዙሕ ነውጺ የድሕነና። ከምቲ ኣካላትና፡ ከምኡ ኸኣ ስምዒትና ዝብለና ክንሰምዕን ከነቕልበሉን …

ሕሉፍ ኣይሞተን፧ ሕሉፍ ድዩ ኸ፧

ብ ከባቢና ዝኸውን እንህቦ ምላሽ ካበይ ይብገስ፧ ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ይኹነ ብዛዕባ ህይወት ዘለና ኣጠማምታ ቅርጺ ክሕዝ ዝገበሮ ‘ታይ ‘ዩ፧ ብዛዕባ መጻኢ ዘለና ትስፍውነትን ዓቕምና ርኢና ክገብሮ ይኽእል ‘የ እንብሎ …

“መፍቀርቲ ሰላም” ዶ “ገበርቲ ሰላም”፧

“ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ ‘ዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም” ላም ጥዑም ‘ዩ። ሰላም ኣብ ግለሰብ፡ ቤተሰብ፡ ጎረባብቲ፡ ሃገር ኣገዳስነቱ ማንም ኣይዝንግዖን። ብፍላይ ንምዕባለ ቀንዲ መሰረት ‘ዩ። ብዘይ ሰላም ዝጠጥዐ የልቦን። …

መሰረታዊ ሓቂ ብዛዕባ ስምዒታትና

ብኽብርኣብ ይመስገን ሓደ ሓደ እዋን፡ ብስራሕ ይኹን ብካልእ ጉዳይ ካብ ደገ ረቒቐ ናብ ቤት እመጽእ እሞ፡ እቲ ንቡር ኩነታት ቤተይ ወይውን ኣዝዩ ንኡስ ጌጋ ደቀይ ወይ ሰበይተይ ከም ዓቢ ነገር …

ስምዒታዊ ተ ዘ ክ ሮ

ለ ተዘክሮታት ብገለ ምኽንያት ክለዓዓሉ ከለው፡ ንድሕሪት ተመሊስና ሕጂ ይኸውን ከም ዘሎ ስምዒታዊ ናህርኦም እንደገና ንምከሮ። እዚ ኸኣ “ስምዒታዊ ተዘክሮ” ይበሃል። እዚ ተዘክሮ ከኣ ደስ ዘብልን ዘይብልን ክኸውን ይኽእል። ‘ቲ …

ስምዒታዊ ም ኽ ን ያ ት

ብዛዕባ ንርእዮምን ንሰምዖም ነገራት መጎታዊ (logical)፡ ንቁሕን ቅድውን (sensible) ብዝዀነ መገዲ ክንሓስ ኣለና። ብፍላይ ብዛዕባ ነገራት ዘለና ስምዒት፡ ርትዓዊን ተገንዘባውን (reasonable) ክኸውን ኣለዎ። ብቕኑዕ መገዲ ንኸይንሓስብ፡ ስምዒትና ንሓሳባትና ከደናብዎ ከሎ፡ …