ስምዒታዊ ፈውሲ ዝስስነሉ ምርዳእ (2ይ ክፋል)

ብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል፡ ስምዒታዊ ፈውሲ ዝስስነሉ ምርዳእ ሰለስተ ነጥብታት ጠቒሰ ኣለኹ። ንሳቶም ከኣ ሓቒ ምንጋር፡ ከም ዝተጎዳእካ ምእማን፡ ምንጪ ዝጎድኣካ ፈሊኻ ምፍላጥ ዝብሉ ‘ዮም። ብምቕጻል ከኣ ‘ቶም ዝተረፉ ነጥብታት …

ስምዒታዊ ፈውሲ ዝስስነሉ ምርዳእ

ብ ጉዕዞ ህይወት ክንዓብን ንዝተፈጠርናሉ ዕላማ ብዝግባእ ክንነብር ተዀይኑ፡ ምሕዳስ ፍልጠን ኣተሓሳስባን ጥራይ ዘይኰነ፡ ምፍዋስን ምሕዳስን ስምዒታትና ኣገዳሲ ዩ። መገዲ ሕውየት ከኣ ዝጎድኣናን ዘሕዘነናን ክንፈልጦን ክንቕበሎን፡ ካብኡ ሓሊፉ ኸኣ ኣብ …

ኣንጻር ስምዒታዊ ሕውየት ዝሰርሑ ባእታታት (2ይ ክፋል)

ብ ዝሓለፈ 1ይ ክፋል ጽሑፎይ፡ዝተጎድአ ስምዒታትናን ስነ ኣእምሮናን ከነሕዊ መታን፡ ኣብ ጎደና ስምዒታዊ ሕውየት ህድእ ኢልና ከይንስጉም፡ ኣብ መገድና መሐንኰሊ ክዀኑና ዝኽእሉ ኣጠማምታን ኣተሓሳስባን ጽሒፈ ኣለኹ። ኣብኡ ብምህናጽ ከኣ ኣብ …

ኣንጻር ስምዒታዊ ሕውየት ዝሰርሑ ሓይልታት

…….ናይ ቀደም መዓልትታት ዚሔሸ ስለምንታይ ‘ዩ ኣይትበል፡ እዝስ ብጥበብ ኣይኰንካን እትሐቶ ዘሎኻ። ብዚ ምድራዊ ጉዕዞ፡ ዘይተጸበናዮም፡ ዘይወጠናዮም፡ ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ዝዀኑ ኩነታት ይገጥሙና ዮም። ኣብ ስነ-ኣእምሮናን ስምዒትና ዝገድፍዎ በሰላ፡ ኣሰር፡ …

“ዝምድናዊ ምሕደራ” ኣብ ስምዒታዊ ብልሒ

…….ብኣኹም ዝመጸ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ! “ዝምድናዊ ምሕደራ” ውጽኢት ናይቶም ኣቐዲምና ዝገለጽናዮም ሰለስተ ክፋላት ስምዒታዊ ብልሒ ማለት “ርእሰ ንቕሓት” “ርእሰ ምሕደራ” “ማሕበራዊ ንቕሓት” ‘ዩ። “ዝምድናዊ ምሕደራ” ክንብል ከለና ስምዒት …

“ማሕበራዊ ንቕሓት” ኣብ ስምዒታዊ ብልሒ

……ንብጻይካ ኸኣ ከም ነፍስኻ ኣፍቕሮ ሳልሳይ ክፋል ስምዒታዊ ብልሒ (Emotional Intelligence) ከኣ “ማሕበራዊ ንቕሓት“‘ ‘ዩ። “ማሕበራዊ ንቕሓት” ክንብል ከለና ካብ ገዛእ ርእስና ወጺና ስምዒት ካልኦት እንታይ ምኻኑ፡ ‘ታይ ይዀኑ ከም …

ርእሰ-ምሕደራ ኣብ ስምዒታዊ ብልሒ

…ርእሱ ዘይገትእ ሰብዚ ቀጽሪ ዜብላ ዝፈረሰት ከተማ እዩ። “ምርዳእ ስምዒታዊ ብልሒ” ን “ርእሰ-ንቕሓት” ኣብ ስምዒታዊ ብልሒ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣቐዲመ ጽሒፈ ኣለኹ። ካልኣይ ኣገዳሲ ክፋል ስምዒታዊ-ብልሒ ማለት ርእሰ-ምሕደራ ዝብል ከኣ …

ይቕሬታን ፍትሕን

ኣብዛ ዓለም ዝፍጸም በደል ብዙሕ ‘ዩ። ከምቲ መዳሊ ተበዳሊ ኣሎ። ኣብ ዝተበደለ ዝወርድ ማህሰይትን በደልን ከኣ ከቢድ ክኸውን ይኽእል። ስለ ዝዀነ ብዛዕባ ይቕሬታን ፍትሕን ብዙሕ ክዝረብ ናይ ግድን ዩ። ብዙሕ …