ናይ ሕሉፍ ኣብ ሕጂ፡

ሓሳብ ርእሰ-ቅትለትን ቅትለተ-ሰብን ድሚኡ ኣብ 50ታት እዩ። ቆማትን ምልክዑን ሰብኣይ ከኣ እዩ። ርእሰ ቅትለትን ቅትለተ-ሰብ ከሸግሮ ስለ ዝጀመረ፡ ብወለንተናኡ ናብ ሕክምና ኣኣምሮ ሓገዝ ንምሕታት መጺኡ። ኣዚ ከምዚ ዝበለ ረባሺ ኣተሓሳስባ …

ኩራኻ ናብ “ምረት” ክፍልስ ኣይተፍቕድ

ኣብ ጉዕዞ ህይወት፡ በደል፡ ዓመጽ፡ ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ፡ ግህሰት ዘይተርፍ እዩ። ካብዚ ናጻ ክኸውን ዝኽእል የልቦን። ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም፡ ካብ እንፈትዎም፡ እንኣምኖን፡ ዝተጎንጎናዮም፡ እንፈትዎም፡ እንቀርቦም፡ ዘይተጸበናዮ በደል ክገጥመና ተኽእሎ ከም ዘሎ …

ካብ ምርሃጽ፡ ምድማይ ይቐልል

“ኣብ ዕዮ ረብሓ ኣሎ። ዘረባ ከናፍር ግና ናብ ስእነት/ድኽነት ጥራይ የብጽሕ” ብጉዕዞ ህይወት ዝወርድ መግደራ ብዙሕ እዩ። ብብዝሒ ወይስ ብሒደት፡ ኩልና ናይ ገለ ነገር “ግዳይ” ኬንና ኣለና። ገሌና ኣብ ገዛእ …

ጽልዋ “ኰቪድ-19” ኣብ ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ኣተኣላልያኡን

ዀቪድ-19 ብብዙሕ ገጻት ጸልዩና እዩ። ኣካላዊ፡ ኣእምሮኣዊ፡ ስምዒታዊ፡ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ጌሩ እዩ። እናኣስፋሕፈሐ ከይከይድ ከኣ፡ ኣእዳውና ብግቡእ ክንሕጸብ፡ ኣብ ቀላጽምና ክንህንጥስ፡ ገጽና ምትንኻፍ ክንገድፍ፡ ኣካላዊ ምፍንታትን ከነዘውትር፡ ብዝተኻእለና ኣብ ገዛ …

ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣእምሮኣዊ ጥዕናን

እሽቶ ዘመደይ እያ። ዕድሚኣ ኣብ ከባቢ 20 ኣቢሉ ይኸውን። ምስ ተሌፎና ዘለዋ ጥብቖ ርኡይ እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከኣ ከምዚ ክብል ሓቲተያ፦ “ንምንታይ ኢኺ ንግሆ ትስእ ምስ በልኪ ናብ ተሌፎንኪ …

ማሕበራዊ ብትከትን ኣእምሮኣዊ ጥዕናን

 ድሜአን ኣብ 60ታት እዩ። ሓሳብ ርእሰ ቅትለት ከሸግረን ስለ ዝጀመረ፡ ብገዛእ ፍቃደን (ብወለንትናአን) ናብቲ ዝሰርሓሉ ሕክምና ኣእምሮ መጺኣ። ዳርጋ 3ተ ሰሙን ሓሊፈ፡ ገዝአን ትፋነዋሉ ጊዜ ምስ በጽሐ፡ ከመይ ከም ዘለዋ ከዘራርበን …

ርሕራሔኣዊ/ለውሃታዊ ድኻም (Compassion fatigue)

 ሕራሔኣዊ ድኻም ኣብ ጥዕናዊ ማእኸል ዝሰርሑ ጥራይ ዝወርድ ዝነበረ ስምዒታውን ስነ-ኣእምሮኣውን ድኻም እዩ። ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ምስ ብጉድለት ጥዕና ዝሳቀዩ ዝበዝሕ ግዚኦም ስለ ዘሕልፍዎ፤ ብሉጻትን ኪኢላታትን ድንጋጸ ዝመልኦም ኣለይትና ግዳያት …

ውሽጣዊ ሃልኪ/ጽንቓቐ

 ብ ሆስፒታል ጥዕና ኣእምሮ መሳርሕተይ እያ። ኣብ ለይቲ እያ እትሰርሕ። ኣደ ሰለስተ ቆልዑ ከኣ እያ። ብተወሳኺ ‘ውን ማስተርስ ክትውድእ ትምህርታ ትቕጽል ኣላ። እቲ ምሉእ ጊዜ እናተመሃርካን እናሰራሕካን ፈቲነዮ ስለ ዝፈልጥ …

ኣብነታት ባህርያት ርእሰ-ዕንወት

 እሰ-ዕንወት ማለት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋራ፡ ብንጡፍ ይኹን ብዘይ ንጡፍ መገዲ፡ ገዛእ ርእስኻ ዝሃሲ ነገር ክትገብርን ክትለማመድን ከለኻ ማለት እዩ። እዚ ኸኣ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ምርዳእ እንገብሮ ባዕላዊ ተግባር እዩ። ባህርይ …

ማሕበራዊ-ብልሒ እንታይ እዩ፧

 ለስተ ኣጓብዝ ተመሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ይጎዓዙ ነይሮም። እቶም ክልተ ብስነ-ህይወት ንፉዓት ስለ ዝነበሩ፡ ሕክምና ክጽንዑ ውጥን ነበሮም። ሓደ ቀቅድሚኦም ዝኸይድ ዝነበረ ጎበዝ መማህርቶም፡ ኣብ ስነ-ህይወት ክፍሊ ምሳቶም ይቋደስ ነበረ። …