ይቕሬታን ፍትሕን

ኣብዛ ዓለም ዝፍጸም በደል ብዙሕ ‘ዩ። ከምቲ መዳሊ ተበዳሊ ኣሎ። ኣብ ዝተበደለ ዝወርድ ማህሰይትን በደልን ከኣ ከቢድ ክኸውን ይኽእል። ስለ ዝዀነ ብዛዕባ ይቕሬታን ፍትሕን ብዙሕ ክዝረብ ናይ ግድን ዩ። ብዙሕ …

ምህናጽ ስምዒታዊ ብልሒ

ምዒት ሓደ ክፋል ማንነትና ‘ዩ። እዚ ኸኣ ንህይወትናን ናብራንና ውቑብ ይገብሮ። ህይወት ብዘይ ስምዒት እንታይ ምዀነ፧ ፈጣሪ ስለ ዘፍቕረና ካብ ውቑብ ዝዀነ ማንነቱ ኣማቒሉና። ስምዒት ድማ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንሰብ …

ባህሊ ምስትሕፋር እንታይ ‘ዩ፧

ሉ ከም ዝምችኦን ኣብ ቅድሚ የዒንቱን ቅኑዕ ኰይኑ ዝረኣዮን መታን ከይገብር፡ ማሕበራዊ ኣካይዳ ኣብ ዝተፈላለይ ጽፍሒ ስርዓት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ነዚ ኸኣ ብዝተፈላለየ መገዲ ክንትግብሮ ይከኣል። ሕግን ስርዓት ቆይሙ፡ ንኹሉ …

ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገም ብዓይኒ ባህልን እምነትን

ድሚኣ 20 ዓመት ይኸውን። ናባይ ዝመጸትሉ ምኽንያት ምናልባት ተሓገዝክዋ ተስፋ ብምግባር ዩ። ከምዚ ክትብል ድማ ኣሉታዊ ተመኩረኣ ገሊጻትለይ። ብዙሓት ሰባት ንስምዒተይ ብዙሕ ጎዲኦሞ ዮም። ኣዝየ ድማ እጭነቅ። ብምኽንያቱ ድማ ብሕማም …

“ኰብላሊ” መታን ከይትኸውን

ካብ ንቕሓት ገዛእ ርእሲ ናብ ዝምድናዊ ምሕደራ ብ ንሕብረተሰብኣዊ ዝምድናን ርክብን (social relationship and connection) ‘ዩ ተፈጢሩ። ሰብ በይኑ ክኽውን ፈጺሙ ጽቡቕ ኣይኰነን። ከም ደሴት ንበይኑ ተፈልዩ ክነብር ተፈጥሮ ኣየፍቕደሉን’ዩ። …

“ፍርሒ መንጸግቲ” ዝዝውሮ ባህርይ ከመይ ይመስል፧

“ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሓት ተባርራ” ሰብ ማሕበራዊ ዘርኢ ኣለዎ። በይኑ ክነብር ኣይተፈጥረን። ልዕሊ መግቢ ዝብህጎ እምበኣር ይብጽሓኒ ‘ዩ ዝብሎ ዓንኬል ኣዕሩኽ፡ ቤተሰብ፡ ሕብረተስብ ክረክብ ‘ከሎ’ዩ። ከም ዝፍቐር፡ ዝሕቖፍ፡ ካልኦት ክቕበልዎ ከም …

4ተ “ም” ኣብ መሳልል ሕውየት ስነ ኣእምሮኣውን ስምዒታውን ማህሰይቲ

ብዚ ምድራዊ ጉዕዞ ዘይተጸበናዮ፡ ዘይተዳለናሉ፡ ዘይወጠናዮ፡ ናይ ምውህሃድ (adaptive) ዓቕምና ዝዝርግ፡ ጎባጢ (overwhelm) ዝዀነ ፍጻሜ ይገጥመና’ዩ። ኣብ ስምዒታትናን ስነ ኣእምሮናን ዝገድፎ ኣሉታዊ ጽልዋ ኸኣ ዓቢ’ዩ። ንባህርያትና ክሳዕ ክንደይ ክዝውሮን ክጥምዝዞን …

7ተ መሳልል/ደረጃታት ሓዘን

…….ጓሂ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ምስ በዝሐ፡ ምጽንናዕካ ንነፍሰይ ኣይሐጎሳ! ተፍቕሮ ሰብ ብሞት ስለ ዝተፈለየካ ተናዊጽካ’ዶ ትኸውን፧ ርኢኻዮም ብዘይትፈልጥ ብርቱዕ ስምዒታትን ዕቡድ ሕላገትን ደንጽዮካ’ዶ ይኸውን፧ ከምይ ጌረ ክሓልፎም ኢልካ ኣስተንኪርካ’ዶ ይኸውን፧ …

9ተ ምልክታት ትሑት ስምዒታዊ ብልሒ/ፍህመት

….ንድኹም ብቓል ገይረ ምጽንናዕ ምእንቲ ኽፈልጥሲ፡ በጃኻ ኣምላኽ ናይ ምሁራት ልሳን ሀበኒ። ትሑት ስምዒታዊ ብልሒ/ፍህመት ብኸመይ ንዝምድና ይጸልዎ፧ ትሑት ስምዒታዊ ብልሒ፡ ኣብ ማሕበራዊ/ዕርክነታዊ ዝምድናታትና ብዙሕ ጽልዋ ዝገብር ጸገም ‘ዩ። ኣእምሮኣዊ ብልሒ …